Obchodní podmínky

Reklamace

Na skryté vady zboží (nespecifikované v popisu zboží) se vztahuje 7- denní reklamační lhůta. Během této doby lze zakoupené zboží reklamovat. Totožná 7- denní lhůta platí i na rozpor zboží, když nesouhlasí věc s objednávkou. Uplynutím této lhůty zákazník nemá právo jakkoliv obdržené zboží reklamovat. Je tedy nezbytné, aby kupující bezodkladně po převzetí zboží toto náležitě zkontroloval. Více viz. VOP bod 6.
docxReklamační protokol

Vrácení zboží

Zboží objednané přes e-shop Triodily.cz bohužel nelze vracet tak, jak je to u jiného zboží tzv. "bez udání důvodu". Tento e-shop je určen pouze pro odborníky – fyzické či právnické osoby, kteří dokážou dostatečně prověřit vlastnosti použitého zboží, (náhradního dílu) stejně tak jako jeho použitelnost pro konkrétní vozidlo a potřeby koncového zákazníka.

Objednávky a platby

Použité zboží se platí předem (po ověření inzerenta – obdržíte sms/email), a to on-line platební kartou (pomocí ThePay) nebo převodem na účet naší banky pod správným variabilním symbolem. Dodací lhůty použitého zboží jsou 7 - 10 pracovních dní. Při osobním odběru je možné platit hotově nebo přes platební terminál.

 

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

 

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro e-shop Triodily.cz

1 Úvodní ustanovení

1.1. Odesláním objednávky kupujícím a připsáním kupní ceny a nákladů na dopravu na účet prodávajícího a převzetím objednaného zboží kupujícím dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. V tomto rozsahu se tedy neuplatní ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník").
1.2. Kupující odesláním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP"). Vztahy kupujícího a prodávajícího se jimi řídí, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. VOP vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.3. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Podmínkou platnosti objednávky,(uzavření kupní smlouvy) je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
2.2. Kupní smlouva je platná po zaplacení objednávky a převzetím objednaného zboží kupujícím.

3. Kupní cena a cena dopravy

3.1. Cena dopravy u standardních zásilek činí 220,- Kč případně se navýší o 60,-Kč za platbu dobírkou. Tato cena platí v rámci ČR. U nadrozměrných objednávek je možný pouze osobní odběr, nebo po telefonické domluvě bude zajištěna doprava na náklady kupujícího.
3.2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu zboží a náklady na dopravu online kartou při objednání zboží nebo převodem na účet prodávajícího přes platební online bránu ThePay.
3.3. Kupní cena a náklady na dopravu jsou považovány za zaplacené teprve připsáním celé částky na běžný účet prodávajícího v systému ThePay. Od tohoto okamžiku počíná běžet předpokládaná doba doručení zboží stanovená prodávajícím.
3.4. Nebude-li kupní cena zboží spolu s náklady na dopravu připsána na účet prodávajícího systému ThePay, je objednávka nedokončená a kupní smlouva bez dalšího od počátku neplatná.
3.5. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

4. Dodací lhůta

4.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne připsání kupní ceny a nákladů na dopravu na účet prodávajícího, a to za podmínky obdržení všech informací od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. Prodávají se zavazuje zboží připravit nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů ode dne zaplacení kupní ceny.

5. Převzetí zboží a doprava

5.1. Způsob převzetí zboží kupující zvolí v objednávce.
5.2. Pokud kupující zvolí osobní převzetí zboží, je povinen si je vyzvednout na prodejně prodávajícího. Kupující je povinen si zboží na prodejně obratem převzít, nejpozději do 7 dnů ode dne učinění objednávky.
5.3. Pokud kupující zvolí doručení zboží na uvedenou požadovanou adresu, dopravce zboží doručuje obvykle do druhého pracovního dne od předání zboží prodávajícím. Prodávající však neručí za dodací lhůty přepravce.
5.4. Předáním zboží dopravci přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci a nastávající účinky předání věci kupujícímu.
5.5. Pokud kupující zásilku na prodejně nebo od dopravce nepřevezme, je povinen zaplatit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neúspěšným doručováním zboží. Zároveň má prodávající možnost od kupní smlouvy odstoupit.

6. Odpovědnost za vady

6.1. Kupující bere na vědomí, že movité věci nabízené k prodeji v tomto e-shopu jsou použité. Z tohoto důvodu prodávající neposkytuje kupujícímu záruku za jakost zboží tak, jak je tomu u zboží nového a nepoužitého. Kupní cena jednotlivých prodávaných věcí je stanovena s ohledem na jejich míru opotřebení a jejich stav, což kupující bere uzavřením kupní smlouvy rovněž na vědomí. Kupující je povinen obratem po převzetí věci tuto prohlédnout a přesvědčit se o jejích vlastnostech, množství a celkovém souladu s kupní smlouvou.
6.2. Kupující je povinen věc užívat pouze za účelem, ke kterému byla určena a způsobem, který je prodávajícím doporučen, popř. který je vzhledem k věci a jejímu určení obvyklý. Kupující se zavazuje k odborné montáži nakoupeného zboží doložené montážním listem.
6.3. V případě, že se na věci vyskytne vada, která prokazatelně existovala jako vada skrytá v době přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, či jiný nesoulad s kupní smlouvou ve smyslu § 2095 a § 2096 občanského zákoníku, je kupující povinen tuto vadu obratem u prodávajícího uplatnit. Viz. Reklamace.
6.4. Zboží, u kterého kupující uplatňuje vadu, je povinen osobně dodat nebo zaslat prodávajícímu, a to kompletní, vč. všech jeho součástí a na náklad kupujícího.
6.5. Kupující není oprávněn u prodávajícího uplatnit vadu, která neexistovala již v době přechodu nebezpečí škody z prodávajícího na kupujícího, tedy jakoukoliv později vzniklou vadu. Pokud tak kupující učiní, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady související s posouzením takové neoprávněně uplatněné vady.
6.6. V případě oprávněného uplatnění vady u prodávajícího má kupující právo na výměnu věci nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
6.7. Zvolený způsob řešení vady nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit.
6.8. Kupující nenese odpovědnost za škody způsobené neodbornou montáží věci či jejích oprav jiným subjektem, než autorizovaným servisem, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi, běžným opotřebením či nadměrným opotřebením způsobeným nesprávným použitím či neodbornou instalací/montáží.
6.9. Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží je Zboží bez vad, zejména pak, že:

  • má vlastnosti, které má zboží mít vzhledem k jeho opotřebení a účelu určení,
  • je vhodné pro účely, pro které je Zboží tohoto typu obvyklé;
  • odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;
  • je v odpovídajícím množství a hmotnosti;
  • splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;
  • není zatíženo právy třetích stran.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
7.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání poslední části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů).
7.3. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:
a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli a může k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
b) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
c) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;
d) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
e) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;
f) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.
7.4. Lhůta k odstoupení dle tohoto článku se považuje za zachovanou, pokud nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
7.5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Nám Zboží vrátíte.
7.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku jste povinni nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.
7.7. Odpovídáte nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.
7.8. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

8. Ochrana osobních údajů („GDPR")

8.1. Prodávající je zavázán k ochraně a zabezpečení osobních údajů kupujících. Za tímto účelem využívá celou řadu různých zabezpečovacích technologií a postupů k tomu, aby ochránil osobní údaje kupujících před jakýmkoli neoprávněným nakládáním. Bližší informace o zpracování osobních údajů kupujících jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto VOP jsou platné od 1.9.2021 a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím. Odesláním elektronické objednávky v systému Triodily.cz kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto VOP.